برای ارتباط با دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری با آدرس پست الکترونیکی ذیل مکاتبه نمائید:

morsa@ict.gov.ir

و شماره تلفن های : 

شماره تلفن : 88117712 21 98+

شماره فکس: 88113447 21 98+

تماس حاصل فرمایید